Version 1.3, 2008-12-15

Koneos allmänna villkor vid leverans av produkter

Dessa allmänna leveransvillkor (Leveransvillkoren) tillämpas mellan juridiska personer (Kunden) som anslutit sig via Koneos Webshop och Koneo AB eller det Koneo-företag som levererar beställda produkter (tillsammans Koneo), i den mån annat inte avtalats mellan Kunden och Koneo-företaget. Härutöver tillämpas även IT-företagens allmänna leveransvillkor 91 version 2004, vid köp av hårdvaruprodukter från Koneos Webshop. Koneo äger vid var tid göra förändringar i Leveransvillkoren, med giltighet på order från Kund som görs efter publicering av reviderade Leveransvillkor på Webshopen. Koneo äger rätt att inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kund innan order från Kund bekräftas av Koneo. Koneo har rätt att vägra leverans oavsett resultat av kreditbedömning, tills leveransbekräftelse skickats.

Produkt- och prisinformation mm
Koneo reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från Koneos leverantörer i Webshopen. Koneo kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställningsprocess och bindande avtal
Kund erhåller kundnummer och log-in uppgifter via mail. Beställning i Webshopen kan göras av kreditgodkänd Kund upp till Kundens erhållna kreditlimit. Det åligger Kunden att väl förvara kundnummer och log-in och tillse att inga obehöriga kan utnyttja dessa. Kunden ansvarar för att Kunds order sker genom behörig företrädare. Vid order erhålles en beställningsbekräftelse. Denna bekräftelse är inte bindande för Koneo. Bekräftelsen av ordern ska endast betraktas som en information om mottagen order och inte som bekräftelse på avtal.

I samband med påbörjande av leverans skickas leveransbekräftelse. Ordern är slutgiltigt godkänd först när Kunden från Koneo erhållit sådan skriftlig leveransbekräftelse och med det innehåll som anges däri. För det fall leveransbekräftelsens uppgifter avviker från uppgifterna i Kundens order, åligger det Kunden att snarast och senast fem dagar från mottagande av leveransbekräftelsen reklamera till kundservice för Koneo Webshop. Om så inte sker har avtal ingåtts på de av Koneo i leverensbekräftelsen angivna villkoren och priserna.
Kunden kan följa status på order i Webshopen.

Pris och betalning
Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt. På samtliga priser i Webshopen tillkommer moms. Koneo förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering fram till dagen för avsändande av leveransbekräftelse. Av Koneo kreditgodkända Kunder faktureras med betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har Koneo rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av tio procentenheter samt rätt till lagstadgad ersättning enligt inkassolagen. Koneo har även rätt att innehålla fortsatt prestation eller avvakta med att hantera ny order under tid som betalningsdröjsmål pågår.

Leveranstid och fraktvillkor
Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. En fraktkostnad på 149kr tillkommer på varje order. Dessutom tillkommer en småorderavgift på 50 kr för varje beställning understigande 5000kr. Frakt sker med Postens Företagspaket, DHL eller motsvarande.

Äganderättsförbehåll
Beställda produkter förblir Koneos egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan Koneos skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden genom full betalning.

Returer/kundservice
För varor ur ordinarie sortiment vars originalförpackning inte brutits eller på annat sätt åsamkats skada accepterar Koneo normalt återköp under tio dagar från datum från leverans till Kunden, undantaget Kontorsvaror med återköpsid åtta dagar. För specialbeställda varor accepteras ej återköp.

Kund som önskar göra återköp skall kontakta kundservice för Koneo Webshop, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta oss. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. I vissa fall, tex avseende kampanj- eller reavaror, accepterar Koneos leverantörer inte återköp och då kan heller inte Koneo göra det. Returnummer är giltigt under tio dagar från utfärdandet.
Vid återsändande av varan skall returfrakten vara betald av Kunden samt ordersedel och skall giltigt returdokument, med returnummer angivet, medfölja. Återsändande till Koneo sker på Kundens risk. Är returfrakten ej betald eller saknas någon handling accepteras ej återköpet utan då återsänds varan till Kunden. Vid accepterat återköp sker återbetalning– om Kunden betalat - eller kreditering med ett avdrag för fraktkostnaden samt 10% av ordervärdet i returavgift för för täckande av Koneos hanteringskostnader. Om återköp önskas av produkt som Kunden ännu inte betalat har Koneo rätt att fakturera nämnda kostnader.

Garanti och felansvar
Respektive tillverkares eller leverantörs garantivillkor gäller. Koneo åtar sig inte något ansvar för fel eller brist i levererade produkter. Koneos ansvar för fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa Leveransvillkor.

Reklamation
Det åligger Kunden att kontrollera att levererade produkter stämmer med ordern och att de inte skadats vid transport. Avvikelse från order skall anmälas snarast, dock senast fem dagar från mottagandet, till Koneo enligt nedan. Vid transportskada skall skadan anmälas till transportör i samband med mottagandet och därefter till Koneo inom fem dagar från mottagandet. Är en vara felaktig skall Kunden reklamera till Koneo omgående, dock senast tio dagar från datum för leverans till Kunden, undantaget kontorsvaror med reklamationstid åtta dagar, samt på nedan angivet sätt returnera varan. Vid retur eller reklamation skall Kunden kontakta kundservice för Koneo webshop och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta Oss. Returnummer är giltigt under tio dagar, inom vilken tid vara skall återsändas. Koneo förbehåller sig rätt att utföra produktkontroll av varan samt debitera en administrationsavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen därför ej accepteras.

Befrielsegrunder och hävning
Om Koneos fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer - som Koneo inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Koneo inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Koneo i motsvarande grad utan ansvar befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal till dess omständigheten upphört. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Koneo utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för Koneo under tid överstigande en månad, äger såväl Kunden som Koneo inhibera ordern och häva avtalet.

Utöver Koneos rätt att häva avtalet på grund av Kundens försummelse att ta emot en vara eller att betala för den har Koneo, om Kundens fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten
Skulle skadeståndsansvar eller annan ersättningsskyldighet uppstå för Koneo enligt Leveransvillkoren skall, såvida inte Koneo varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad Koneo fakturerat Kunden för berörd order. Koneos ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlust av programvara, lagrad information eller data eller annan liknande skada och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Koneo är inte heller ansvarig för skador som Koneo när avtalet ingicks inte rimligen kunde förutse.
Koneo uppmanar Kunden att alltid säkerhetskopiera all lagrad data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat datortillbehör sker.

Leveranstider
Koneo reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon o d vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Koneo ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka Kunden.


 
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr