KONEOS ALLMÄNNA VILLKOR VID LEVERANS AV PRODUKTER

Dessa allmänna leveransvillkor (Leveransvillkoren) tillämpas mellan juridiska personer (Kunden) som anslutit sig via Koneos Webshop och Koneo AB eller det Koneo-företag som levererar beställda produkter (tillsammans Koneo), i den mån annat inte avtalats mellan Kunden och Koneo-företaget. Härutöver tillämpas även IT-företagens allmänna leveransvillkor 91 version 2004, vid köp av hårdvaruprodukter från Koneos Webshop. Koneo äger vid var tid göra förändringar i Leveransvillkoren, med giltighet på order från Kund som görs efter publicering av reviderade Leveransvillkor på Webshopen. Koneo äger rätt att inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kund innan order från Kund bekräftas av Koneo. Koneo har rätt att vägra leverans oavsett resultat av kreditbedömning, tills leveransbekräftelse skickats.

Produkt- och prisinformation mm
Koneo reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från Koneos leverantörer i Webshopen. Koneo kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. 

Beställningsprocess och bindande avtal
Kund erhåller kundnummer och log-in uppgifter via mail. Beställning i Webshopen kan göras av kreditgodkänd Kund upp till Kundens erhållna kreditlimit. Det åligger Kunden att väl förvara kundnummer och log-in och tillse att inga obehöriga kan utnyttja dessa. Kunden ansvarar för att Kunds order sker genom behörig företrädare. Vid order erhålles en beställningsbekräftelse. Denna bekräftelse är inte bindande för Koneo. Bekräftelsen av ordern ska endast betraktas som en information om mottagen order och inte som bekräftelse på avtal. 

I samband med påbörjande av leverans skickas leveransbekräftelse. Ordern är slutgiltigt godkänd först när Kunden från Koneo erhållit sådan skriftlig leveransbekräftelse och med det innehåll som anges däri. För det fall leveransbekräftelsens uppgifter avviker från uppgifterna i Kundens order, åligger det Kunden att snarast och senast fem dagar från mottagande av leveransbekräftelsen reklamera till kundservice för Koneo Webshop. Om så inte sker har avtal ingåtts på de av Koneo i leverensbekräftelsen angivna villkoren och priserna.
Kunden kan följa status på order i Webshopen. 

Pris och betalning 
Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt. På samtliga priser i Webshopen tillkommer moms. Koneo förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering fram till dagen för avsändande av leveransbekräftelse. Av Koneo kreditgodkända Kunder faktureras med betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har Koneo rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av tio procentenheter samt rätt till lagstadgad ersättning enligt inkassolagen. Koneo har även rätt att innehålla fortsatt prestation eller avvakta med att hantera ny order under tid som betalningsdröjsmål pågår.

Leveranstid och fraktvillkor 
Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. En fraktkostnad på 149kr tillkommer på varje order. Dessutom tillkommer en småorderavgift på 50 kr för varje beställning understigande 5000kr. Frakt sker med Postens Företagspaket, DHL eller motsvarande. 

Äganderättsförbehåll 
Beställda produkter förblir Koneos egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan Koneos skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden genom full betalning. 

Returer/kundservice 
För varor ur ordinarie sortiment vars originalförpackning inte brutits eller på annat sätt åsamkats skada accepterar Koneo normalt återköp under tio dagar från datum från leverans till Kunden, undantaget Kontorsvaror med återköpsid åtta dagar. För specialbeställda varor accepteras ej återköp. 

Kund som önskar göra återköp skall kontakta kundservice för Koneo Webshop, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta oss. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. I vissa fall, tex avseende kampanj- eller reavaror, accepterar Koneos leverantörer inte återköp och då kan heller inte Koneo göra det. Returnummer är giltigt under tio dagar från utfärdandet. 
Vid återsändande av varan skall returfrakten vara betald av Kunden samt ordersedel och skall giltigt returdokument, med returnummer angivet, medfölja. Återsändande till Koneo sker på Kundens risk. Är returfrakten ej betald eller saknas någon handling accepteras ej återköpet utan då återsänds varan till Kunden. Vid accepterat återköp sker återbetalning– om Kunden betalat - eller kreditering med ett avdrag för fraktkostnaden samt 10% av ordervärdet i returavgift för för täckande av Koneos hanteringskostnaderOm återköp önskas av produkt som Kunden ännu inte betalat har Koneo rätt att fakturera nämnda kostnader. 

Garanti och felansvar
Respektive tillverkares eller leverantörs garantivillkor gäller. Koneo åtar sig inte något ansvar för fel eller brist i levererade produkter. Koneos ansvar för fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa Leveransvillkor.

Reklamation 
Det åligger Kunden att kontrollera att levererade produkter stämmer med ordern och att de inte skadats vid transport. Avvikelse från order skall anmälas snarast, dock senast fem dagar från mottagandet, till Koneo enligt nedan. Vid transportskada skall skadan anmälas till transportör i samband med mottagandet och därefter till Koneo inom fem dagar från mottagandet. Är en vara felaktig skall Kunden reklamera till Koneo omgående, dock senast tio dagar från datum för leverans till Kunden, undantaget kontorsvaror med reklamationstid åtta dagar, samt på nedan angivet sätt returnera varan. Vid retur eller reklamation skall Kunden kontakta kundservice för Koneo webshop och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta Oss. Returnummer är giltigt under tio dagar, inom vilken tid vara skall återsändas. Koneo förbehåller sig rätt att utföra produktkontroll av varan samt debitera en administrationsavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen därför ej accepteras. 

Befrielsegrunder och hävning
Om Koneos fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer - som Koneo inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Koneo inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Koneo i motsvarande grad utan ansvar befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal till dess omständigheten upphört. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Koneo utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för Koneo under tid överstigande en månad, äger såväl Kunden som Koneo inhibera ordern och häva avtalet. 

Utöver Koneos rätt att häva avtalet på grund av Kundens försummelse att ta emot en vara eller att betala för den har Koneo, om Kundens fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden häva avtalet. 

Begränsning av skadeståndsskyldigheten 
Skulle skadeståndsansvar eller annan ersättningsskyldighet uppstå för Koneo enligt Leveransvillkoren skall, såvida inte Koneo varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad Koneo fakturerat Kunden för berörd order. Koneos ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlust av programvara, lagrad information eller data eller annan liknande skada och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Koneo är inte heller ansvarig för skador som Koneo när avtalet ingicks inte rimligen kunde förutse. 
Koneo uppmanar Kunden att alltid säkerhetskopiera all lagrad data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat datortillbehör sker. 

Leveranstider 
Koneo reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon o d vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Koneo ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka Kunden.

 

Personuppgiftspolicy för kunder

 

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

2. Nedan beskrivs hur Koneo AB, org. nr 556627-4261, SUNDBYBERGSVÄGEN 1 C

171 73 Solna, behandlar personuppgifter i förhållande

till dig som kund.

3. Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför

viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om

att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

4. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av

personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi

behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av

personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation

till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och

göra dig införstådd med dess innehåll.

5. Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av

personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär

att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina

personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig

med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de

rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina

personuppgifter.

 

6. Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan

komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig

som kund:

(a) namn;

(b) adress;

(c) e-postadress;

(d) telefonnummer;

(e) användarnamn och lösenord;

(f) orderinformation;

(g) IP-nummer; samt

(h) annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

 

7. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera

våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt

marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av

att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig

samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

 

8. Lagring av personuppgifter

9. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att

uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss

upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt

telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att

kundförhållandet upphörde.

10. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under

den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

11. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att

uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan

anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller

raderas uppgifterna.

 

12. Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra

personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår ehandelsplattform,

arbetar med fakturaadministration eller IT- och

molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som

säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med

denna personuppgiftspolicy.

 

13. Cookies

14. Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din

användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små

textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att

använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

15. Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger

kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en

sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen.

Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

16. Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar

att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares

säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du

får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på

din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies

raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan

du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

17. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan

funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

 

18. Dina rättigheter

19. Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter

som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och

även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

20. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss

utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet

med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga

personuppgifter.

21. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter

raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är

nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller

om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

22. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina

personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas

korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under

den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

23. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina

personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om

så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre

än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta

behandlingen.

24. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i

den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan

invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter

för det ändamålet.

25. Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter

som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som

är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en

annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

26. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är

du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in

klagomål till Datainspektionen.

 

27. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna

personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den

uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att

noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

 

28. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller

nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen

att kontakta oss på info@koneo.se.

 

__________________________

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-25

 
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0,00 kr